Käyttöehdot

Projektipooli Oy:n palvelujen yleiset sopimus- ja käyttöehdot

Sopimus- ja käyttöehtojen soveltaminen ja voimassaolo

 1. Näitä sopimus- ja käyttöehtoja sovelletaan Projektipooli Oy:n tuottamaan Pooli laskutuspalveluun ja muihin samassa yhteydessä tarjottaviin lisäpalveluihin.
 2. Nämä ehdot astuvat voimaan 01.03.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi korvaten aiemmat sopimusehdot.
 3. Henkilötietojen käsittely, rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja:
  – Poolin markkinointiin ja suoramarkkinointiin
  – Palvelun viestinnän toteuttamiseksi ja parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi
  – Poolin mielipide- tai markkinatutkimuksiin
  – laskutuspalvelun käytön seurantaanHenkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun viestiä palvelun käyttäjiä Poolin ajankohtaisista asioista sekä tarjota palveluun liittyviä etuja ja tietoa.

Lisää tietosuojasta voit lukea täältä.

Yleistä

 1. Laskutuspalvelun käyttäjä hankkii itsenäisesti toimeksiantajansa ja asiakkaansa, sekä sopii heidän kanssaan työsuorituksista ja niiden laskutushinnoista.
 2. Laskutuspalvelun käyttäjän on määriteltävä laskutushintansa siten, että siitä määräytyvä bruttopalkka ei ainakaan alita hänen toimimallaan alalla voimassa olevien yleissitovien työehtosopimusten minimipalkkatasoja.
 3. Laskutuspalvelun käyttäjän on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä ja muita lain määräyksiä. Laskutuspalvelu Poolissa noudatetaan yleistä työsopimuslakia.
 4. Työskennellessään laskutuspalvelun kautta palvelun käyttäjän, eli työnsuorittajan, katsotaan olevan laskutustyösuhteessa Projektipooli Oy:n kanssa.
 5. Työskennellessään laskutuspalvelun kautta palvelun käyttäjä, eli työnsuorittaja, on vakuutettu tapaturmavakuutuksella työnteon ja työmatkojen ajaksi. Laskutuspalvelun käyttäjillä on Projektipooli Oy:n ottama vastuuvakuutus 500 000 euroon asti, joka korvaa mahdolliset, tahattomasti aiheutetut, vahingot toimeksiantajalle sekä kolmansille osapuolille voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti. Konsultointi- ja suunnittelutyötä varten velvoitamme laskutuspalvelun käyttäjän ottamaan erillisen vastuuvakuutuksen.
 6. Ulkomailla työskentelevän laskutuspalvelun käyttäjän tulee sopia etukäteen työstään Poolin asiakaspalvelun kanssa, jotta voimme tarkastaa vakuutusten voimassaolon kohdemaassa aina tapauskohtaisesti.
 7. Projektipooli Oy käyttää laskutuspalvelun käyttäjän antamia, luottamukselliseksi katsottavia, tietoja vainPoolin laskutuspalvelun ja palvelun käyttäjän välisessä yhteistoiminnassa ja muutoinkin noudattaa henkilötietolain määrittelemiä käytäntöjä.
 8. Laskutuspalvelun käyttäjän on sovittava mahdolliset työsuoritustaan koskevat erimielisyydet suoraan varsinaisen toimeksiantajansa kanssa. Mikäli laskutuspalvelun käyttäjä ei halua tai kykene korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, Projektipooli Oy:llä on halutessaan oikeus korjauttaa se työnsuorittajan puolesta tai korvata toimeksiantajalle mahdollisesti aiheutunut vahinko. Mikäli vakuutus ei korvaa aiheutuneita kuluja, voi Projektipooli Oy vaatia laskutuspalvelun käyttäjää korvausvastuuseen.
 9. Laskutuspalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä toimeksianto-, alihankinta-, osamaksu- tai luottosopimuksia Projektipooli Oy:n nimissä. Laskutuspalvelun käyttäjä ei voi käyttää Projektipooli Oy:n yritystunnuksia arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueelta, eikä tehdä muutoinkaan hankintoja Projektipooli Oy:n nimissä. Kaikki hankintoihin ja vähennyksiin liittyvät asiat on sovittava erikseen  laskutuspalvelu Poolin asiakaspalvelun kanssa.
 10. Laskutuspalvelun käyttäjällä voi olla samanaikaisesti kertaluonteisia sopimuksia yhteissummaltaan enintään 12 000 euron (sisältäen ALV:n) edestä. Tätä suuremmat summat on sovittava erikseen laskutuspalvelu Poolin asiakaspalvelun kanssa.
 11. Rakennusalalla työskentelevän laskutuspalvelumme käyttäjän tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, mikäli yhdeltä toimeksiantajalta laskutetaan yli 7500 euroa yhden kalenterivuoden aikana. Yli 7500 euroa suurempien summien laskutusta varten tulisi varsinaiselle toimeksiantajalle lähettää suullista sopimusta vastaava kirjallinen sopimuspaperi.
 12. Laskutuspalvelun käyttäjä voi vähentää suoraan työhönsä liittyviä materiaali-/hankintakustannuksia Projektipooli Oy:n kautta. Palvelun käyttäjän on kuitenkin sovittava erikseen asiakaspalvelun kanssa yli 500 euron yksittäisten hankintojen vähennysoikeudesta.
 13. Laskutuspalvelun käyttäjän toimeksiantajalla on direktio-velvollisuus palvelumme käyttäjän työsuorituksiin liittyen. Laskutuspalvelumme käyttäjän tulee ilmoittaa tämä toimeksiantajalleen sopimusvaiheessa ennen työsuorituksen aloittamista.

Laskutuspalvelun käyttäjän ansiot

 1. Laskutuspalvelun käyttäjän ansiot muodostuvat käyttäjän itsensä sopiman laskutussumman perusteella. Laskutussumman arvonlisäverottomasta summasta vähennetään ensin käyttäjän verokortin mukainen ennakonpidätys. Tämän jälkeen vähennetäänPoolin palvelumaksu ja muut työnantajakulut. Jäljelle jäävä summa tilitetään palkkana laskutuspalvelun käyttäjälle.
 2. Laskutuspalvelu Poolin palvelumaksu on 5% arvonlisäverottomasta laskutushinnasta, ellei palvelun käyttäjän kanssa erikseen muuta sovita. Palvelumaksu veloitetaan aina palkanmaksun yhteydessä ja palvelumaksun minimiveloitus on 15 euroa.
 3. Laskutuspalvelun käyttäjän tulee toimittaa laskutuspalvelulu Poolille voimassaoleva verokortti. Muutoin tilityksessä joudutaan tekemään 60%:n mukainen ennakonpidätys.
 4. Laskutuspalvelun käyttäjä kuuluu yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) piiriin. YEL –vakuutuksen ottaminen on laskutuspalvelun käyttäjän omalla vastuulla.
 5. Laskutuspalvelu laskee ja maksaa palvelun käyttäjälle palkan heti kun käyttäjän toimeksiantaja tai asiakas on suorittanut laskutussumman Pooli palvelun tilille.
 6. Laskutuspalvelu Pooli voi myöntää hetipalkkaa. Palvelun käyttäjän tulee pyytää hetipalkkaa aina erikseen ja sitä voidaan myöntää kotisivuilla ilmoitettujen hetipalkkaehtojen täyttyessä. Hetipalkkaa myönnettäessä palvelun käyttäjälle tilitetään laskusta muodostuva summa kokonaisuudessaan ennen kuin toimeksiantajan tai asiakkaan maksusuoritus on kirjautunut Duunirahaksi.fi laskutuspalvelun tilille. Hetipalkaa myönnettäessä veloitamme normaalin laskutuspalkkion lisäksi 3% hetipalkkamaksun. Pidätämme oikeuden hetipalkan maksamiseen.
 7. Laskutuspalvelun käyttäjälle voidaan maksaa verovapaita korvauksia, kuten päivärahaa ja kilometrikorvauksia, verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Verottomat korvaukset tulee laskuttaa myös lopulliselta asiakkaalta erillisillä laskuriveillä. Korvauksien osalta tulee myös täyttää päiväkohtainen matkalasku. Verovapaiden korvausten oikeellisuus tarkastetaan aina ennen maksua.
 8. Laskutuspalvelun käyttäjälle voidaan maksaa myös kulukorvauksia. Kulukorvauksia voidaan maksaa ainoastaan suoraan työsuorituksesta aiheutuvista kuluista. Yleiskuluista tai muuhun toimintaan liittyvistä hankinnoista ei voida maksaa kulukorvauksia. Palvelun käyttäjän tulee toimittaa kaikki kuitit ja tositteet ennen palkanmaksua Poolille. Materiaalit ja tarvikkeet tulee laskuttaa myös lopulliselta asiakkaalta erillisillä laskuriveillä. Palvelun käyttäjä vastaa ilmoittamiensa kulukorvauksien oikeellisuudesta. Kulukorvauksiin hyväksytään alle kaksi (2) kuukautta vanhat kuitit ja tositteet palkanmaksun päivämäärästä lukien.